SGF6

Vedtægter

Vedtægter for Søndermarkens Gymnastikforening

 

§1

Foreningens navn er Søndermarkens Gymnastikforening, (SGF Vejle)
§2: Foreningens formål er at samle alle interesserede til idræt og andet kulturelt virke.
§3: Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.
Som støttemedlemmer kan optages enhver.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil.
Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.
De aktive medlemmer betaler et kontingent, hvis størrelse fastsættes af aktivitetsudvalgene.
Udvalgsmedlemmer og trænere kan fritages.

§4: Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af formand, kasserer og sekretær (sekretæren er tillige næstformand), samt formanden for
hvert aktivitetsudvalg.

Formand, kasserer og sekretær udgør forretningsudvalget.

Medlemmer af forretningsudvalget vælges for to år af gangen.

Formanden er på valg i ulige år og kasserer og sekretær i lige år.
Medlemmer af forretningsudvalget kan ikke samtidig være formand for et aktivitetsudvalg.
Valgbar er ethvert aktivt medlem af foreningen, der er fyldt 16 år.
Alle aktive medlemmer over 14 år har stemmeret ved generalforsamlingen.
§5: Generalforsamlingen vælger to revisorer på skift to år af gangen.

Hvert år vælges en suppleant.

§6: Foreningen tegnes af to medlemmer af forretningsudvalget i forening.
§7: Regnskabsåret løber fra 1/5 til 30/4.

§8: For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
§9: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og indkaldes med mindst 3 ugers varsel, ved opslag på hjemmesiden, Face-book samt ved mail udsendt til foreningens medlemmer via Conventus.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt oversigt over indkomne forslag.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 31.7.

Kun fremmødte medlemmer med stemmeret efter §4 har stemmeret på generalforsamlingen.
Dato for generalforsamlingen bekendtgøres i sæsonbrochuren.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent

  1. Aflæggelse  af  beretning fra afdelingerne og formanden
  2.  Forelæggelse af det reviderede regnskab
  3. Behandling af forslag.
  4.  Valg til  forretningsudvalget i henhold til §4
  5. Valg  af revisorer og suppleant i henhold til §5
  6. Eventuelt

Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal.

Ved stemmelighed bortfalder forslaget i den forelagte form.

Til ændring af vedtægter kræves mindst 2/3 flertal af de afgivne gyldige stemmer.
§10: Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset det mødte antal medelemmer.
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære  generalforsamling, skal skriftligt være formanden i hænde senest fire uger før  generalforsamlingen.

§11: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal  af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst ¼ af foreningens aktive medlemmer stiller
skriftlig krav herom.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes snarest  muligt, og senest seks uger efter at begæring herom er fremsat.

Indkaldelsen sker på samme måde som til ordinær  generalforsamling.

§12: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§13: Foreningens opløsning kan vedtages på to på hinanden  følgende generalforsamlinger, med mindst en måneds mellemrum, når der på begge
generalforsamlinger har været 2/3 flertal for forslaget.

§14: Efterlader foreningen sig formue ved opløsning, træffer  sidste generalforsamling beslutning om anvendelse af formuen.

Vedtaget på generalforsamlingen, den 7. april 2003

Log på
x
x
x
© 2018 SGF. Søndermarkens gymnastik forening..

Kontakt

SGF Volleyball Torben Sønderskov T. 21 74 44 36
SGF Gymnastik Jannie Studsgaard T. 40 94 54 94
SGF Folkedans Jørgen Holmgaard Jensen T. 40 21 84 81
SGF Badminton Jesper Høyer T. 29 61 79 70
SGF Formand Annette Svenningsen T 61 34 16 24